Opstina Zabalj na dlanu

Zabalj in rs - Online prezentacija opštine Žabalj

Vi ste ovde: Home Žabalj KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA I SPORTISTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ŽABALj U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI
Konkurs opština Žabalj Konkurs opština Žabalj Istaknut

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA I SPORTISTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ŽABALj U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI

15 Oktobar 2014 Autor 
Na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju studenata i sportista ("Službeni list opštine Žabalj" broj 9/2010i 23/2013) Predsednik opštine Žabalj raspisuje

KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA I SPORTISTIMA
SA TERITORIJE OPŠTINE ŽABALj
U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI

1.
Oglašava se konkurs za dodelu stipendija studentima i sportistima sa teritorije opštine Žabalj.
Stipendija se dodeljuje studentima na akademskim studijama (osnovnim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim) i strukovnim studijama (osnovnim i specijalističkim) fakulteta u Republici Srbiji u školskoj 2014/2015 godini.

Pod fakultetom smatraju se sve visokoškolske ustanove koje su obrazovane i registrovane u skladu sa zakonom na teritoriji Republike Srbije.

Pod sportistima se smatraju lica koja postižu izuzetne sportske rezultate, pojedinačno ili kao članovi ekipe, u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i šahu.

2.
Prijavu na konkurs za dodelu stipendije može podneti student druge i narednih godina studija pod sledećim uslovima i kriterijumima:
- da je državljanin Republike Srbije,
- da kao student osnovih, diplomskih i specijalističkih studija nije stariji od 26 godina, a kao student doktorskih akademskih studija nije stariji od 27 godina,
- da se školuje na teret budžeta,
- da nije ponovio nijednu godinu studija,
- da je na predhodnim godinama studija postigao opštu prosečnu ocenu ne manju od 8,50
- da ima prebivalište na teritoriji opštine Žabalj najmanje pet godina pre podnošenja prijave za dodelu stipendije,
- da nije u radnom odnosu,
- da nije korisnik druge stipendije ili kredita.

Prijavu na konkurs za dodelu stipendije može podneti student prve godine studija pod sledećim uslovima i kriterijumima:
- da je državljanin Republike Srbije,
- da kao student osnovih, diplomskih i specijalističkih studija nije stariji od 26 godina,
- da se školuje na teret budžeta,
- da nije ponovio godinu studija,
- da je četvrti razred srednje škole završio sa prosečnom ocenom 5,00 kao i da je maturski ispit položio sa prosečnom ocenom 5,00
- da ima prebivalište na teritoriji opštine Žabalj najmanje pet godina pre podnošenja prijave za dodelu stipendije,
- da nije u radnom odnosu,
- da nije korisnik druge stipendije ili kredita

3.
Prijavu na konkurs može podneti sportista, a ako je sportista maloletan, prijavu u njegovo ime može podneti jedan roditelj, odnosno staratelj, koji će ga zastupati u radnjama koje zahtevaju poslovnu sposobnost, pod sledećim uslovima i kriterijumima:
- da je državljanin Republike Srbije,
- da ima prebivalište na teritoriji opštine Žabanj najmanje pet godina pre podonošenja prijave za dodelu stipendije,
- da nije stariji od 26 godina,
- da je postigao odgovarajuće sportske rezultate na takmičenjima, pojedinačno ili kao član ekipe, u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i šahu, u prošloj ili tekućoj godini kada je podneta prijava na konkurs i
- da nema profesionalni ugovor sa klubom.

4.
Stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji su korisnici stipendija drugih davalaca (pravnih lica, fondova, organizacija, stranih država i drugih subjekata), kao ni korisnici stipendija ili kredita Vlade ili ministarstva Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine.

5.
Uz prijavu na konkurs, pored overene fotokopije lične karte i pružanja na uvid indeksa, student podnosi:
- uverenje izdato od fakulteta kojim dokazuje koju godinu studija je upisao, da se školuje na teret budžeta, da nije ponovio ni jednu godinu studija kao i visinu prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja,
- uverenje izdato od MUP-a Policijska stanica Žabalj od kada ima prijavljeno prebivalište u opštini Žabalj,
- izjavu da nije korisnik stipendija drugih davalaca (pravnih lica, fondova, organizacija, stranih država i drugih).
Napomena: Izjava iz alineje 3. ove tačke ne odnosi se na stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj, već na stipendije drugih davalaca (pravnih lica, fondova, organizacija, stranih država i drugih). Izjavu da nije korisnik stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kandita potpisuje nakon objaviljanja konačne rang –liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a pre potpisivanja ugovora.

6.
Uz prijavu na konkurs pored overene fotokopije lične karte sportista podnosi:
- dokaz o ostvarenim sportskom rezultatima,
- uverenje izdato od MUP-a Policijska stanica Žabalj od kada ima prijavljeno prebivalište u opštini Žabalj.
7.
Visina stipendije utvrđuje se rešenjem Predsednika opštine i isplaćivaće se mesečno počev od 01.10.2014. godine.

8.
Komisiji za dodelu stipendija utvrdiće konačna listu dobitnika sportskih stipendija i preliminartnu listu dobitnika studentskih stipendija do 14.11.2014. godine.
Konačna lista dobitnika sportskih stipendija biće utvrđina, u roku od 10 danaod obajavljivanja konačne rang - liste dobitnika studentskih stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na sajtu http://www.mpn.gov.rs/.
Preliminarna lista i konačne liste dobitnika stipendija objaviće se na sajtu opštine Žabalj - www.zabalj.rs.

O dodeli stipendije zaključiće se ugovor sa stipendistom u roku od 10 dana od dana objavljivanja konačne liste dobitnika stipendija, kojim će se bliže regulisati dodela stipendije, način primanja i gubitak prava.

9.
Rok za prijavljivanje na konkurs je od 13.10.2014. godine do 31.10.2014. godine.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova iz tačke 2. i 3. konkursa podnose se Komisiji za dodelu stipendija, a predaju se Opštinskoj upravi Žabalj, Nikole Tesle 45. ili putem pošte na navedenu adresu.
Obrazac prijave na konkurs i obrazac izjave, kao i sva bliža obaveštenja mogu se dobiti u Šalter sali Opštinske uprave Žabalj.
10.
Prijave razmatra i odluku o dodeli stipendija donosi Komisija za dodelu stipendija.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

11.
Konkurs objaviti u "Službenom listu opštine Žabalj" i na sajtu www.zabalj.rsopštine Žabalj.


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA ŽABALj
PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 67- 9 /2014-IV
Dana: 10.10.2013.godine PREDSEDNIK OPŠTINE
Čedomir Božić
PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu


R. Danilović

Komentarišite naše članke.
Šaljite nam Vaše sugestije.
Pošaljite nam Vaše tekstove.

Pišite nam odmah klikom na link KONTAKT

Adresa sajta www.zabalj.in.rs

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

OPSTINA ZABALJ NA DLANU

Opstina Zabalj